moodle

Каспийский институт
КАСПИЙСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Волжский государственный университет водного транспорта"
Храм

Okuw

Kaspiýsk  deňiz we derýa ulaglar insitutynda  okuw ýyly  1-nji sentýabrdan  30-njy iýuna çenli dowam edýär.

Ýokary  (ÝB) we orta  hünär biliminiň (OHB) fakultetleriniň ählisinde gaýybana we gaýybana däl okuw bölümleri bar.

 

Okuwyň dowamlylygy:

 

ÝB fakulteti:

 

-         BSс/BA (bakalawr, “Transport prosesleriň tehnologiýasy” taýýarlamak ugry) 4 okuw ýyly gaýybana däl okuw bölüminde; 4,2 okuw ýyly gaýybana bölüminde;

 

-         hünärmen(hünärler: «Gämi dolandyrmak»; «Gämi energetik desgalary peýdalanmaklyk»;«Gämi elektrik enjamlary  peýdalanmaklyk we  awtomatika»)- 5 okuw ýyly gaýybana däl  okuw bölüminde; 5,2- gaýybana bölüminde.

 

OHB fakulteti:

 

-tehnik(hünärler: «Gämi dolandyrmak»; «Gämi energetik desgalary  peýdalanmaklyk»; «Gämi elektrikenjamlary peýdalanmaklyk we awtomatika»; «Gämigurluşyk»)- gaýybana  däl okuw bölüminde (9 synp bilim esasynda)- 3 okuw ýyly 10 aý; gaýybana okuw bölüminde (11 synp bilim esasynda) – 3 okuw ýyly 10 ay.

Okuw  rus dilinde  alnyp barylýar, şonuň  üçin  gowy dil taýýarlygy gerek. Rus dili taýýarlygy boýunça gerek bolan kömegi Siz Kaspiý institutynyň lingwistik  merkezinde alyp bilersiňiz.

 

Okuwa giriş

 

Kaspiý deňiz we derýa ulaglar institutynda okuwa giriş“Ýokary bilim Federal döwlet býudžet bilim edarasy “Wolžsk  döwlet  suw ulaglar uniwersitetine 2016-njy ýylda okuwa kabul ediş düzgünlerine”  laýyklykda geçirilýär, şol düzgünler bilen baş ýokary okuw jaýy bolan Wolžsk uniwersitetiniň saýtynda, şeýle-hem biziň saýtymyzyň Kabul ediş toparynyň sahypasynda tanyşyp bilersiňiz. Şol ýerde   ugurlaryň sanawyny  we dürli fakultetlerdäki giriş synaglary görüp bolýar.

 

Kabul ediş toparynaSiz aşakdaky resminamalary tabşyrmalysyňyz:

-         Okuwçynyň Wolžsk döwlet uniwersitetine okuwa kabul etmek baradaky  kesgitlenen  nusgada maglumat- arzasy;

 

Ýokary bilimiň degişli derejesine girmek üçin zerur bolan Russiýa Federasiýasynyň döwlet nusgaly bilim baradaky resminalaryna deň derejede bolan bilim baradaky resminamalary, derejesi, öwrenilen dersler we olar boýunça alnan bahalaryň görkezilmegi bilen: bakalawr, hünärmen: doly orta bilim barada şahadatnama (Bilim baradaky resminamalar diplom berilýän ýurtda  kanunlaşdyrmatertibini geçmelidir. Kanunlaşdyrma tertibi barada maglumaty resminamany berýän ýurtdaky RF-nyň ilçihanasynda ya-da «Glawekspertsentr» Federal döwlet ylmy býudžet edarasynyň saýtynda alyp bilersiňiz);

-         bilim baradaky resminamalaryň we okalan dersler boýunça bahalaryňkepillendiriji tarapyndan tassyklanan rus dilinde terjimesi;

-         daşary ýurtda alnan bilimiň deň derejeliligi barada kesgitlenen nusgadakyşahadatnama;

-         RF-da  ýaşamak  we degişli ugurda(hünär boýunça) okamak üçin  lukmançylyk ýaramazlyklaryň ýoklugy barada kesgitlenen nusgada lukmançylyk kepilnamasy(086y);

-         RF-nyň çäginde hereket edýän, AIW infeksiýasynyň  ýoklugyny tassyklaýan kepilnama(şahadtnama);

-         wizaly pasport  we migrasion kartasy;

-          6 sany 3x4 ölçegdäki surat.

 Okuw  resminamalaryň  rus dilindäki terjimesi Russiýa Federasiýasyndaky kepillendirijisi tarapyndan ýa-da resminamany beren ýurtdaky RF-niň konsullygy ýa-da ilçihanasy tarapyndan tassyklanmalydyr. Daşary ýurtlaryň bilim we ylym derejeleri baradaky resminamalary bellenen tertipde ykrar etme düzgünini we  deň derejliligi kesgitlemek tertibini geçmelidir (doly maglumatlar şu salgyda www.nice.gov.ru).

AIW barlagy we lukmançylyk kepilnamasyny diňesuw ulaglary işgärleri üçin ýöriteleşdirilen lukmançylyk edarasynda geçmeli we almaly (Astrahan ş., Zawodskaýa meýdançasy,17).

Institut goşmaça maglumatlary talap etmäge haklydyr.

 

Wiza çakylygy.

 

Giriş synaglaryny üstünlikli tabşyran we okyjylaryň sanawyna goşmaga hödür edilen ýagdaýňyzda okuw wizasy boýunça RF-na girmek üçin Size KDDUI-niň çakylyk hatyny resmileşdirmek gerek. Şol çakylyk hatyny almak üçin Siz halkara aragatnaşyklar bölümine(elin,poçta,e-mail arkaly) Halkara aragatnaşyklar bölümine aşakdaky resminamalary tabşyrmaly:

-doldurylan maglumat- arza;

-okamaga dalaşgäriň maglumatnamasy;

-pasportyňyzyň birinji we ikinji sahypalarynyň nusgalary.

 

Siziň tabşyran resminamalaryňyza seredilenden soň, Halkara aragatnaşyklar bölümi şol  Federal migrasion gullygynyň edaralaryna hödürlemek üçin gerekli resminamalary taýýarlar we FMG-dan RF-na girmek üçin çakylygy alandan soň Size ugradar.

Öz ýurduňyzdaky Russiýanyň ilçihanasynda wiza resmileşdirilmeginiň tertibi bilen öňünden tanyş bolmagyňyzy haýyş edýäris. Çakylyk haty azyndan 45 güniň dowamynda resmileşdirilýär,şonuň üçin görkezilen resminamalary Halkara aragatnaşyklar bölümine mümkin bolan tiz wagtyň ozünde tabşyrmaly.

 

 

Okuw üçin şertnamany baglaşmak

 

KDDUI-da okamak üçin şertnama giriş synaglardan üstünlikli geçilenden soň  resmileşdirilýär we talyplaryň  sanawyna girizmekden öň bolýar.

 

Siziň çykdaýjylaryňyz aşakdakylardan ybarat bolar:

 

-rus dilini we hünär dersleri okatmak üçin taýýarlyk okuwlary (zerur bolan halatynda);

-saýlanan ugur (hünär) boýunça  okuw tölegi;

-talyplar umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşamak üçin töleg;

-AIW (AIDS) üçin barlagy we lukmançylyk kepilnamasy üçin töleg;

-lukmançylyk  ätiýaçlandyrma ýa-da lukmançylyk hyzmatlary barada şertnama.

 

Şeýle hem, Siz aşakdakylar üçin çykdaýjy edersiňiz.

 

-bilim  baradaky resminamanyň ekspertizasy;

-bilim baradaky resminamalaryň terjimesi (şol hyzmatlar üçin tölegler barada maglumatlar üçin Glawekspertsentrine ýüz tutuň)

 

KDDUI-niň  kitaphanalarynda  kitaplardan peýdalanmak mugtdyr.

 

ОҚУ

Теңіз және өзен көлігі Каспий институтының оқу жылы  1 қыркүйектен 30 маусымға дейін болады.

Жоғары және орта кәсіби білім беретін барлық факультеттерде күндізгі және сырттай оқу жүйесі бар.

Оқу мерзімі:

Жоғары білім факультеті:

- BSc/BA (бакалавр, «Көліктік үдерістер технологиясы» бағытын даярлау) – күндізгі оқу нысанында 4 оқу жылы, сырттай оқу – 4 жыл 2 ай;

         - маман (мамандықтар: «Кемежүргізу»; «Кеме энергетикалық қондырғыларды пайдалану»; «Кеме электрожабдықтарын және автоматика пайдалану»)–күндізгі оқу нысанында 5 жыл, сырттай оқу – 5,2 жыл.

         Орта кәсіби білім беру факльтеті;

- техник (мамандықтар: «Кемежүргізу»; «Кеме энергетикалық қондырғыларды пайдалану»; «Кеме электрожабдықтарын және автоматика пайдалану», «Кемежасау»)–күндізгі оқу нысанында (9 сынып негізінде) 3 жыл 10 ай, сырттай оқу (11 сынып негізінде) – 3 жыл 10 ай.

         Оқу орыс тілінде жүргізіледі, сол үшін үміткер алдын ала тілдік дайындықтан өткені дұрыс. Орыс тілін үйрену үшін қажетті көмекті Каспий институтының лингвистикалық орталығынан алуға болады.

 

Оқуға түсу

 

Теңіз және өзен көлігі Каспий институтына оқуға түсу «2016 жылғы Волжск су көлігі мемлекеттік универистеті» Федералдық мемлекеттік бюджеттік жоғары білім беру мекемесінің қабылдау ережесіне» сәйкес жүзеге асырылады. Бұл жөнінде толық ақпараттармен Волжск университетінің сайтынан, сондай-ақ біздің сайтымыздағы Қабылдау комиссиясы бөлімінен таныса аласыздар. 

 

Сіз қабылдау комиссиясына келесі құжаттарды ұсынуыңыз қажет:

- Волжск мемлекеттік университетіне оқуға қабылдау туралы үміткердің белгіленген үлгідегі анықтама-өтініші;

- жоғары білім алудың тиісті деңгейіне оқуға түсуге қажетті  бакалавриат, специалитет: толық орта білімі туралы куәлігі, оқытылған пәндер мен оның бағалары, біліктілігі (дәрежесі) көрсетілген Ресей Федерациясының мемлекеттік үлгідегі білім беру туралы құжаттарына баламалы білімі туралы құжаттар (білімі туралы құжаттар диплом берген елде заңдастыру (легализация) тәртібі жүргізілуі тиіс. Заңдастыру тәртібі туралы құжат берген елдегі Ресей Федерациясының Елшілігінен немесе ФГНБУ «Главэкспертцентр» сайтынан білуге болады).

- Білімі және оқыған пәндері бойынша бағалары туралы нотариалды куәландырылған орыс тіліндегі аудармасы;

- белгіленген үлгідегі шетелде оқыған баламалы білімі туралы куәлік;

- Ресей Федерациясында тұруға және тиісті бағытта оқуы (специалитет)үшін медициналық қарсы көрсетілімнің жоқ екенін растайтын белгіленген үлгідегі (086у) медициналық анықтама;

- Ресей Федерациясының аумағында қолданысқа ие ВИЧ-инфекциясы жоқтығын растайтын анықтама (сертификат);

- паспорт және миграциялық карта;

- алты 3х4 фото сурет (матовая);

 

Білімі туралы құжаттардың орыс тіліндегі аудармасы Ресей Федерациясындағы нотариуспен немесе ,аталған құжатты берген елдегі Ресей Федерациясының консулдығы немесе Елшілігімен куәландырылуы қажет.  Білімі және ғылыми атақтары белгіленген тәртіп бойынша тану және баламалығын белгілеу процедурасынан өткізілуі тиіс (толық ақпараттар -  www.nic.gov.ru).

ВИЧ-ке арналған тесттен өтіп, су көлігі қызметкерлері үшін мамандандырылған клиникадан медициналық куәлік алу қажет (Астрахань қаласы, Заводская алаңы, 17)

Институт басқа да қосымша мәліметтер талап етуге құқылы.

 

Оқуға арналған шартты бекіту

 

Теңіз және өзен көлігі Каспий институтында оқуға арналған шартоқуға түсу сынақтарынан лайықты деңгейде өткен соң ресімделіп, білім алушылар қатарына алынады.

 

Сіздің шығындарыңыз мынадай болады:

 

- орыс тілін үйретуге және салалық пәнді оқытуға арналған дайындық курстары (қажет болған жағдайда);

- таңдаған бағыт (мамандық)бойынша оқыту құны;

- студенттік жатақханада тұру құны;

- медициналық анықтама мен ВИЧ (AIDS) арналған тесттің құны;

- медициналық сақтандыру немесе медициналық қызмет көрсету туралы шарт.

 

Сондай-ақ, қосымша төмендегі шығындар бар:

- білімі туралы құжаттарды сараптау;

- білімі туралы құжаттардың аудармасы (олардың бағасы туралы мәліметтерді Главэкспертцентрден білулеріңізге болады)

 

Теңіз және өзен көлігі Каспий институтындакітапханасындағы оқулықтарды пайдалану тегін көрсетіледі.

Приглашаем совершить виртуальную экскурсию по корпусам нашего института!

 

Учебный корпус факультета высшего образования (Костина, 2)

 

Правила приема в университет на обучение по основным образовательным программам СПО

 

Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг

 

Перечень специальностей СПО, по которым университет объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, заочная))

 

Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее образование)

 

Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний

 

Количество мест по программам среднего профессионального образования по различным условиям приема в 2016 году

 

Информация о наличии общежития (ий)

 

Образец договора об оказании платных образовательных услуг

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

 
 
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
по вопросам антикоррупционной, антинаркоти- ческой и антитеррористической защищенности
8(8512)21-10-41, доб.124, 8-927-567-87-13